> Uitreiking Certificaten Taalakkoord aan de BAR-Organisatie en de NV BAR Afvalbeheer

Uitreiking Certificaten Taalakkoord aan de BAR-Organisatie en de NV BAR Afvalbeheer

Woensdag 3 mei jl. had ik de eer en het genoegen om de officiële certificaten Taalakkoord en bijbehorende schildjes uit te reiken aan de BAR-Organisatie en NV BAR Afvalbeheer.

Allereerst even toelichting waar BAR voor staat en waar de certificaten en schildjes voor staan.

BAR is de afkorting voor de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de certificaten staan voor de afgesloten Taalakkoorden. De Taalakkoorden worden afgesloten door instellingen, organisaties, bedrijven om de taalvaardigheid van hun medewerkers te vergroten.

Beperkte kennis van taal kan zorgen voor lagere productiviteit c.q. dienstverlening, verminderde doorgroeimogelijkheden, hoger ziekteverzuim en potentiële veiligheidsrisico’s.

In Nederland hebben meer dan 700.000 werknemers moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. De BAR-gemeentes zijn de uitdaging aangegaan en hebben een breed programma ingezet voor hun medewerkers, ‘Tijd voor Taal’. Uitgangspunt was om de ‘Laaggeletterden’ de mogelijkheid te bieden hun taalvaardigheid en ontwikkelingsperspectief te vergroten. Om mensen met mindere taalvaardigheid zich niet ongemakkelijk te laten voelen, heeft men zich uiteindelijk gericht op het verbeteren van het taalklimaat binnen de gehele organisatie op alle niveaus en voor iedereen. Dit heeft ertoe geleid dat de drempel voor laaggeletterden om deel te nemen aan het programma werd verlaagd, of weggenomen. Een wervingscampagne met mondelinge voorlichting, workshops, persoonlijke gesprekken, gastsprekers en taalambassadeurs heeft de medewerkers gestimuleerd om zich in te schrijven.

In totaal zijn 74 deelnemers gestart in verschillende groepen en verdeeld over de niveaus 1 t/m 4 (range tussen Basisonderwijs en VWO).

De lessen worden verzorgd door de taalaanbieder Delken & Boot en de didactiek is gekozen in overleg met de Stichting Lezen en Schrijven die ook nauw betrokken is bij het project. Er wordt bij de inhoud van de lessen aangesloten op de leerwensen van de deelnemers en op hun dagelijkse werkzaamheden.

Naast de inzet van de Stichting Lezen & Schrijven en de lessen van Delken & Boot wordt er ook gebruik gemaakt van vrijwilligers en Taalmaatjes om de deelnemers zoveel mogelijk individueel te ondersteunen.

De BAR-organisatie en de NV BAR-Afvalbeheer willen het algemene taalklimaat verbeteren. Door taalbeheersing een permanent onderwerp te maken, houdt men de inzet levend door:

Leeskasten

De deelnemers van de lessen worden gestimuleerd te gaan lezen. Er zijn op de werkruimtes boekenkasten geplaatst met daarin:

Speciale boeken voor laaggeletterden (‘hertaalde boeken’);
Eenvoudige reguliere boeken met plaatjes, bijvoorbeeld over auto’s en motoren;
(Eenvoudige) reguliere romans;
Leesmap met tijdschriften.

In afstemming met de Bibliotheek AanZet zijn passende boektitels, kranten en tijdschriften geselecteerd.

Gedichten

Tijdens het symposium ‘Ik ben er ook voor jou’ heeft Nazrin Hamidi twee gedichten voorgelezen uit haar dichtbundel. Zij schrijft gedichten over haar persoonlijke leven. Daarin staan integratieproblemen en discriminatie in Afghanistan centraal. Geïnteresseerde medewerkers hebben een bundel gekregen. Er waren 15 belangstellenden. In november heeft een medewerker een gedicht van de maand gekozen dat op intranet is gepubliceerd. Dat doen ze nu een jaar lang maandelijks.  

Dictee

In mei 2017 wordt er een BAR-Dictee georganiseerd voor iedereen binnen de organisatie die daar aan mee wil doen. Medewerkers kunnen deelnemen aan het dictee. De formule lijkt op het nationale dictee zoals dat in december op de publieke omroep wordt gehouden, maar dan met meer standaard Nederlands. Een bekend persoon zal worden gevraagd dit dictee voor te lezen.

Financiering

Voor de financiering van het hele project is naast de inzet van eigen middelen gebruik gemaakt van onder meer de rijksubsidie ‘Tel mee met Taal’, die speciaal door bedrijven voor dit soort initiatieven kan worden aangevraagd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds 1 juli 2016 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de Taalakkoorden overgedragen aan het Programma Leren en Werken en wordt dit uitgevoerd door de regionale LeerWerkLoketten, waarvan het LeerWerkLoket Rijnmond verantwoordelijk is voor de arbeidsmarktregio Rijnmond.

 

Mocht u naar aanleiding van dit stuk vragen hebben over de inhoud van het project ‘Tijd voor Taal’ van de BAR-gemeentes of over de Taalakkoorden in het algemeen, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

Harry Nuys
projectleider Leren & Werken Rijnmond