> Samenwerking vergroot financiële slagkracht

Samenwerking vergroot financiële slagkracht

De themabijeenkomst Leren en Werken van 23 januari 2020 stond in het teken van ‘geld’. Drie projectleiders vertelden hoe zij via een regionaal samenwerkingsverband de slagkracht van het Leerwerkloket hebben vergroot, inhoudelijk en financieel.

Taalakkoord Zeeland

In Zeeland heeft het Leerwerkloket het initiatief genomen voor een regionaal taalakkoord werkgevers. Hiervoor is extra financiering aangevraagd en gekregen van Tel mee met Taal. Projectleider Selwin Umar: “We hebben het regionaal taalakkoord als Leerwerkloket niet in ons eentje gerealiseerd. Stichting Lezen en Schrijven, het Taalhuis en schoonmaakbedrijf Asito als ‘voorbeeldwerkgever’ hebben zich ook sterk gemaakt om bedrijven te overtuigen van het belang van betere taalvaardigheid op de werkvloer. Uiteindelijk hebben zestien organisaties zich aangesloten. Dankzij de subsidie konden twee beroepskrachten worden aangetrokken. En wij als Leerwerkloket hebben onze meerwaarde laten zien: onafhankelijkheid, kennis en verbindende kracht. De uitdaging is nu, om de inzet voor taal te verduurzamen.”

Midden-Brabant: structurele cofinanciering gemeenten

In Midden-Brabant is het Leerwerkloket onderdeel van het brede WerkgeversServicepunt Werkhart. Projectleider Ingrid Berens: “Werkgevers zijn belangrijk om Leven Lang Ontwikkelen te realiseren en om de arbeidsmarkt veerkrachtig te houden. Zeker in onze regio, met een grotendeels mkb/mbo-arbeidsmarkt.” Ze vervolgt: “We staan als Leerwerkloket duidelijk op de kaart. Inmiddels is onze cofinanciering door gemeenten structureel (7 van de 9 gemeenten). Ook kunnen wij mee gebruik maken van tijdelijke middelen van SZW, de provincie en regionale innovatiefondsen. Goede overlegstructuren en de inzet van sleutelfiguren hebben daarbij geholpen. En we bewijzen zelf keer op keer het nut van een ‘onpartijdig label’.”

Noord-Holland Noord: regionale agenda

Het RPA Noord-Holland Noord verbindt 34 partijen: gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. In 2018 is een regionale agenda voor 7 jaar opgesteld inclusief financieringsplan. Partijen zetten zich gezamenlijk in voor duurzame inzetbaarheid, Leven Lang Ontwikkelen en een inclusieve arbeidsmarkt. Projectleider Anita Metzelaar: “Het Leerwerkloket valt bestuurlijk onder het RPA en kan via projecten met partners gebruik maken van de beschikbare middelen. Dat geeft ons een grote armslag. Sterke punten in onze regio zijn goede kennisdeling en korte lijnen; bestuurders en uitvoering blijven continu betrokken.” In Noord-Holland Noord is ook een regionaal taalakkoord afgesloten.

Meerwaarde

Uit de presentaties bleek dat het Leerwerkloket zijn meerwaarde in de regio kan bewijzen door het oppakken van een onafhankelijke regierol. Naast belangenvrijheid vormen een brede inhoudelijke kennis van onderwijs en arbeidsmarkt en het beschikken over een groot regionaal en landelijk netwerk de ‘unique selling points’ van de Leerwerkloketten. Een stevige organisatiestructuur onderwijs-arbeidsmarkt in de regio, waarin het Leerwerkloket een duidelijk plek heeft, is een voorwaarde om tot gezamenlijke inzet van middelen te komen.

 

De presentaties van Zeeland, Midden-Brabant en Noord-Holland Noord zijn te vinden in de  community van www.lerenenwerken.nl.