Nieuws

> Subsidieregeling ‘Gelijke Kansen’ gepubliceerd!

Subsidieregeling ‘Gelijke Kansen’ gepubliceerd!

Vanaf begin 2018 is er een nieuwe subsidiemogelijkheid binnen het programma “Tel mee met Taal”. De bestaande subsidieregeling, die taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van regionale en lokale Taalakkoorden ondersteunt, wordt uitgebreid met een subsidiemogelijkheid voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders en is gelieerd aan het programma Gelijke Kansen. Hiervoor komt in 2018 € 4.000.000 beschikbaar, in aanvulling op de ruim € 2 miljoen die beschikbaar is voor taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van Taalakkoorden.

Eerder dit jaar zijn belangstellenden en betrokkenen in de gelegenheid gesteld om te reageren op een concept van de uitgebreide subsidieregeling. Op 19 juni organiseerde het Steunpunt Basisvaardigheden in Utrecht consultatiebijeenkomsten voor belangstellenden. Hier hebben in totaal vertegenwoordigers van 15 verschillende organisaties aan deelgenomen. Daarnaast zijn vier schriftelijke reacties ontvangen.

Naar aanleiding van de consultatie is de conceptregeling Gelijke Kansen op een aantal punten gewijzigd:

  • De aanvraagperiode voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders is gelijkgetrokken met de aanvraagperiode voor samenwerkingsverbanden en werkgevers en zal beginnen op 1 januari 2018;
  • Het cofinancieringspercentage voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders is gewijzigd naar 20 %;
  • Er is gekozen voor een verdeling van het beschikbare budget: € 3 miljoen bestemd voor taalactiviteiten voor laagtaalvaardige ouders en € 1 miljoen voor overige activiteiten, zoals kennisdeling, onderzoek, en het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe methoden. Het beschikbare subsidiebedrag voor ‘overige activiteiten’ is daarmee verruimd;
  • Bibliotheken zijn toegevoegd als verplichte partner bij overige activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders;
  • Verschillende redactionele wijzigingen en verduidelijkingen zijn aangebracht.

De gewijzigde subsidieregeling van “Tel mee met Taal” is 25 september gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt met vragen over de regeling terecht bij het Steunpunt Basisvaardigheden. In de komende maanden zullen veelgestelde vragen en antwoorden over het onderdeel voor Gelijke Kansen worden gepubliceerd op de site van het Steunpunt onder helpdesk=>veelgestelde vragen.