Nieuws

> Ouderen blijven vaker langdurig werkloos

Ouderen blijven vaker langdurig werkloos

Als de economie herstelt, daalt het aantal langdurig werklozen vanzelf. Maar voor veel oudere werklozen biedt de economische groei geen uitkomst. Om hen ook aan het werk te krijgen, zijn hervormingen nodig op de arbeidsmarkt.

Dat concluderen de CPB-onderzoekers Marloes de Graaf-Zijl, Albert van der Horst en Daniel van Vuuren in de CPB Policy Brief 'Langdurige werkloosheid: afwachten en hervormen'. Deze policy brief is  11 juni 2015 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse CPB Lecture, die dit jaar door Princeton econoom Alan B. Krueger wordt uitgesproken.

Langdurige werkloosheid

Ook zonder overheidsingrijpen daalt de langdurige werkloosheid als de economie aantrekt. Momenteel gaat het om een groep van 270.000 mensen die langer dan een jaar zonder baan zitten. Daarvan is de helft ouder dan 50 jaar. Na eerdere recessies daalde de langdurige werkloosheid naar circa 1% van de beroepsbevolking. Dat is ook nu een reëel toekomstperspectief. Momenteel is de Nederlandse langdurige werkloosheid relatief hoog, als gevolg van een trager economisch herstel dan in andere landen.

Onder de langdurig werklozen is bijna de helft ouder dan 50 jaar. Dat komt niet doordat oudere werknemers hun baan vaker verliezen. Maar als zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld.

De problemen met oudere werklozen dateren uit de periode vóór de Grote Recessie, toen mensen langer gingen doorwerken. Maar de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid zijn nog niet goed aangepast op deze grote groep doorwerkende ouderen.

Beleid

Mede als gevolg van beleid dat ouderen meer rechten geeft en duurder maakt, verlangen oudere werklozen vaak een hoger loon dan werkgevers willen bieden. Er wordt weliswaar beleid gevoerd dat dit probleem probeert te verhelpen, maar het blijkt tot nu toe onvoldoende effectief om oudere werklozen weer aan een baan te helpen. Er zijn meer fundamentele herzieningen noodzakelijk, zoals een werkloosheidsuitkering die daalt met de werkloosheidsduur, ontslagbescherming die minder afhangt van de lengte van het arbeidscontract, en vermindering van de leeftijdsafhankelijke arrangementen in cao's.

Categorieën: