Nieuws

> Dekker wil aantal thuiszitters sneller terugdringen

Dekker wil aantal thuiszitters sneller terugdringen

Het aantal leerplichtige kinderen dat korte of langere tijd niet naar school ging is vorig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9.972. Veertig procent van deze leerlingen stond wel op een school ingeschreven maar bezocht deze langer dan vier weken niet. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Augustus 2014 is passend onderwijs gestart en de hoop was dat juist deze groep daar van zou profiteren. 
 
Dekker: 'Een van de doelen van passend onderwijs is het aantal thuiszitters omlaag brengen. Ik wil dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zit zonder dat er een goede plek gevonden is op een school. Er zit wat dat betreft wel beweging in de cijfers, maar het gaat nog lang niet hard genoeg.'

Onderzoek naar vrijstellingen leerplicht

Een opvallend punt in de cijfers is dat het aantal vrijstellingen van de leerplicht vorig schooljaar is toegenomen. 5077 kinderen hoefden niet naar school omdat ze daar vanwege een verstandelijke of fysieke beperking niet toe in staat zijn. Een jaar eerder waren dat er 4444. Dekker laat onderzoeken hoe deze stijging verklaard kan worden.

Jaarlijkse brief over verzuim

De nieuwe cijfers staan in een brief die Dekker vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ieder voorjaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over schoolverzuim. Die cijfers hebben dan betrekking op het schooljaar ervoor, in dit geval schooljaar 2014-2015.

Verschillen tussen gemeenten

Dit jaar wordt in de rapportage uitvoerig stilgestaan bij de verschillen tussen gemeenten. Sommige gemeenten zijn heel succesvol in hun aanpak van thuiszitters, andere blijven achter. Dit voorjaar organiseert Dekker daarom samen met staatssecretaris Van Rijn (VWS) de landelijke Thuiszitters Top, waar gemeenten van elkaars aanpak kunnen leren. Dekker zal daar afspraken maken met betrokkenen hoe ze het aantal thuiszitters gaan terugdringen.

Meer ruimte voor maatwerk

Ook worden de wettelijke mogelijkheden voor maatwerk verruimd. Kinderen die vanwege een lichamelijke of psychische reden tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, krijgen meer mogelijkheden om een deel van hun onderwijs buiten de school te volgen, onder verantwoordelijkheid van de school. Scholen krijgen zo nog meer mogelijkheden om kinderen een passende plek te bieden.

Categorieën: