Nieuws

> Deadline nadert voor aanvraag Subsidieregeling praktijkleren

Deadline nadert voor aanvraag Subsidieregeling praktijkleren

Rijksoverheid

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014.
De deadline om de Subsidieregeling praktijkleren aan te vragen is op 15 september. Dien uw aanvraag op tijd in. Een goede voorbereiding scheelt veel werk. Belangrijk is dat de aanvraag gebaseerd is op de (praktijk)leerovereenkomst. Houd u verder rekening met een afwijkend aantal weken begeleiding, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, vakantie, afronding of stoppen van de opleiding. Tijdig aanvragen zorgt voor een soepele verwerking van de digitale aanvraag.

Doel

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).
De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt. Bij de doelgroepen promovendi en toio’s is een werkgever gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.

Op de pagina 'Kom ik in aanmerking' leest u meer over de voorwaarden.

Meer informatie

Meer informatie over de aanvraag procedure vindt u hier.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, augustus 2014

Leerwerkloket: