Nieuws

> Aanbod private techniekopleidingen fors toegenomen

Aanbod private techniekopleidingen fors toegenomen

Onze maatschappij zit vol uitdagingen die vragen om technologische oplossingen. Mede door de economische groei, technologische ontwikkelingen en vergrijzing neemt de vraag naar technisch geschoold personeel toe. Werkgevers geven al geruime tijd aan moeite te hebben met het vinden van geschikt technisch geschoold personeel en voorzien dat dit probleem in de nabije toekomst alleen nog maar verder zal toenemen. Private opleiders zetten daarom ruim in op technische opleidingen. 

Want mede door de toegenomen vraag is ook het aanbod van techniekopleidingen fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van SEO Economisch Onderzoek (mei 2018). Bouw en techniek is met ruim 25 procent de belangrijkste richting van mbo- en hbo-opleidingen in 2017. In 2010 was dit percentage nog slechts 12 procent. Ook de komende jaren zullen leden van de NRTO werk maken van techniekopleidingen, in het bijzonder bij de om- en bijscholing van volwassenen. Daarbij is specifieke aandacht voor het meer in zetten van EVC en het om- en bijscholen van werkzoekenden met een technische affiniteit.

De oproep van Doekle Terpstra om de hybride docent de standaard te maken vindt de NRTO een sympathiek voorstel. “De hybride docent combineert hun baan voor de klas met een andere baan. Denk aan docenten die naast hun baan als docent ook ondernemer zijn. ‘De hybride docent is al volop aanwezig in privaat technisch onderwijs’, merkt Ria van ‘t Klooster op. ‘Die aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt zit in onze genen. Een extra stimulans vanuit overheid en bedrijfsleven om meer technici voor de klas te krijgen is welkom maar technici werken al graag bij private opleiders omdat deelnemers vaak zeer gemotiveerd zijn en er korte lijnen zijn met bedrijfsleven’.

LEREN LOONT! Samen met private opleiders werken aan werk in de Techniek en IT

In de recent uitgebrachte publicatie van de NRTO Leren Loont! zijn tal van voorbeelden van opleidingstrajecten te vinden gericht op de techniek. Door middel van maatwerk opleidingen, persoonlijke aandacht, flexibiliteit en begeleiding helpen private opleiders mensen aan het werk in de techniek. Zij leggen samen met gemeentes, UWV, re-integratiebureaus, uitzendorganisaties en werkgevers de focus op wat de talenten en mogelijkheden van iemand zijn. Daarmee bieden zij iedere dag opnieuw perspectief op werk en leveren zij een bijdrage aan het oplossen van de tekorten in de techniek. 

Het techniekpact 

Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, en overheid om krachten te bundelen, projecten te verbinden en acties te versnellen. Landelijke, regionale en sectorale techniekinitiatieven zijn gebundeld of doorontwikkeld en hebben elkaar verder versterkt. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij lopende regionale en landelijke initiatieven, afspraken en programma’s. Deze aanpak heeft tot resultaat geleid, zo blijkt ook uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage en de Monitor van 2018. De NRTO is vanaf de start van het Techniekpact hieraan verbonden en zal zich ook de komende jaren volop inzetten voor het scholen, om- en bijscholen van techniektalent!