> Jaarplan 2016

Jaarplan 2016

OP 23 maart jl. hebben de leden van de Stuurgroep het Jaarplan en de begroting voor 2016 officieel goedgekeurd en ondertekend.

De LeerWerkLoketten worden gefinancierd door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor wat betreft de uitvoering van het landelijk opgestelde programma Leren en Werken en aanvullend door de partners (Gemeente Rotterdam (WSPR) , UWV, Albeda, Zadkine  en SBB) om invulling te geven aan de focuspunten die  zij willen uitwerken voor de arbeidsmarktregio Rijnmond in het bijzonder.

Programma Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC) en/of ErvaringsProfielen  (EVP). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd.

Leerwerkloketten door het hele land

Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC/EVP en werkend leren.

De onderdelen van het hierboven genoemde programma Leren en Werken voor 2016 bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • In beeld brengen regionaal scholingsaanbod
 • Inzetten competentietests en EVP en of EVC
 • Aansluiting LWL op de regionale werkgeversbenadering
 • Scholing werkzoekenden zonder startkwalificatie
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Creëren leerbanen
 • PR, Communicatie en voorlichtingsactiviteiten

De Focuspunten die door de partners zijn aangewezen voor 2016 binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond zijn:

 • Deelname in WSPR Jong (zie artikel verder in deze Nieuwsbrief)
 • Bijdrage aan uitvoering Jongerenakkoorden
 • Pitstops, Netwerkbijeenkomsten en BBL-infomarkt
 • Bijdrage aan de uitvoering van SROI (Social return on Investment / zie ook artikel verder in deze Nieuwsbrief)
 • Creëren van extra BBL-Leer Werkbanen en BOL-stageplekken en deelnemers
 • Trajecten voor Jongeren 23+

Met het uitvoeren van alle hierboven beschreven punten hopen we weer verder de doelstellingen van het LeerWerkLoket Rijnmond in onze arbeidsmarktregio te realiseren. Uiteraard houden we u in de loop van het jaar op de hoogte van het uitvoering en de stand van zaken.

Mocht u vragen hebben of  verdere informatie wensen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Zie hiervoor onze( onlangs vernieuwde) website www.leerwerkloketrijnmond.nl