> Actie-agenda SER

Actie-agenda SER

Op verzoek van het kabinet werkt de SER aan de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen, gericht op het ‘van onderop’ versterken van de leercultuur in Nederland. Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 6 februari 2020 geeft SER-medewerkster Vanessa Roelse een stand van zaken.

Aanjagen

Vanessa: “Aanleiding voor de Actie-agenda was het Skills Strategy Diagnostic Report van de OECD (2017). Daaruit bleek dat Nederland het redelijk goed doet qua scholing, maar dat niet alle groepen evenredig deelnemen. Ook kan de leercultuur worden versterkt. In dezelfde tijd verschenen diverse rapporten en adviezen, gevolgd door de Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen (2018). Hierin heeft de SER een aanjaagrol gekregen om Leven Lang Leren van onderop te bevorderen.”

Doorbraakthema’s

De Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit drie onderdelen: verbinden en inspireren, bevorderen van kennisdeling en samenwerking, en adviseren en in gesprek gaan over ‘ruimte in de regels’.

De Actie-agenda loopt van 2018 tot 2021. Vanessa: “Na een eerste fase van ophalen van goede praktijkvoorbeelden (‘parels’) en verbinden van initiatieven tekenen zich nu enkele ‘doorbraakthema’s’ af waar veel energie achter zit. Dat zijn: laagdrempelige en toegankelijke loopbaandienstverlening, vaardigheden in kaart brengen en valideren, en beschikken over voldoende gekwalificeerde mensen voor de transities op de arbeidsmarkt.”

Voorbeelden

De SER heeft de verzamelde good practices op de website gezet om anderen te inspireren. Voor het bevorderen van kennisdeling en samenwerking worden regelmatig bijeenkomsten gehouden. Woensdag 27 november 2019 was er een landelijke conferentie waar zo’n vijfhonderd deelnemers zich in vijftig deelsessies nader verdiepten in Leven Lang Ontwikkelen.

Wat betreft ‘ruimte in de regels’ bracht de SER op 23 januari 2020 het advies ‘Inventarisatie Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid’ uit. De SER constateert hierin dat scholing bij re-integratie is gericht op snelle terugkeer naar werk en niet op duurzame investering in menselijk kapitaal.

Afgesproken wordt dat het Landelijk team Leerwerkloketten good practices LLO van de Leerwerkloketten zal verzamelen en doorgeven voor de website van de SER. De Leerwerkoketten zullen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de Actie-agenda.

Meer over de Actie-agenda van de SER vind je op https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen. Je kunt je ook abonneren op de Nieuwsbrief Leven Lang Ontwikkelen.