> Aanpak Kennischeques MKB 2016 – 2017 Gemeente Tilburg

Aanpak Kennischeques MKB 2016 – 2017 Gemeente Tilburg

In deze nota wordt toelichting gegeven op de achtergrond en invoering van de Regeling Kennischeques tijdens de pilotperiode 2016 -2017 en de vormgeving van de uitvoering. Separaat hebben we “de regeling Kennischeques 2016 – 2017” uitgewerkt.

1. Aanleiding en doel

Naar aanleiding van motie 30 van de gemeenteraad hebben we de mogelijkheden om te komen tot een invoering van kennischeques in de gemeente Tilburg onderzocht. De volgende overwegingen zijn door de raad meegegeven om de kennischeques toe te passen: - past in de ambities in het coalitieakkoord en de perspectiefnota - streven naar een Jeugdwerkloosheidsvrije zone - toekomstig talent behouden voor de stad - Midden en Klein bedrijf is de belangrijkste werkgever in de regio - betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt - studenten en MKB bij elkaar brengen via Kennischeques
 

2. Kennis als een economische factor in de ontwikkeling van ondernemingen

Het ontsluiten van kennis en het benutten van het talent en de kwaliteit van onderwijs dragen bij aan een versterking van de economie (kennis –, creatieve en ambachtelijke economie). Het MKB kan kennis inzetten op meerdere vraagstukken in het bedrijf. De vraag vanuit het MKB is leidend. De verbinding van kennis en arbeidsmarkt is voor de kennisinstelling een mogelijkheid tot valorisatie en voor het MKB een kans om te innoveren. De kennisinfrastructuur in Tilburg regio wordt op deze manier ontsloten en daarnaast kan het onderwijs ook profiteren van de verbinding met het bedrijfsleven en het onderwijsprogramma “voeden” met nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de praktijk. Dit naast de gebruikelijke overlegvormen over de curricula. Voor de studenten/leerlingen biedt de kennischeque een kans om bij het MKB in het vizier te komen. Dit kan echter alleen als we de kennischeque uitsluitend inzetten voor gebruik binnen de bestaande kennisinstellingen in Tilburg (of de Tilburg regio). We hebben er dan ook voor gekozen in deze pilot om uitsluitend bestaande kennis uit onze regio te ontsluiten voor het MKB.

3. Kennischeque als instrument voor innovatie van het MKB

De inzet van kennischeques zien we als een waardevolle aanvullende mogelijkheid in de praktijk. Echter de ervaringen en uitvoeringspraktijken zijn zo divers dat het belangrijk is om een eigen pilot met een aantal randvoorwaarden te starten waarmee we een kennischeque op maat voor Tilburg realiseren passend binnen de infrastructuur en het stimuleringsbeleid. Hiermee geven we prioriteit en invulling aan het versterken van de innovatiekracht van het MKB. Voor welke vraagstukken: We denken aan productverbetering, nieuwe manieren van werken, marketingstrategieën marktanalyse, uitwerking business modellen en businesscase, productontwerp, testen, certificering. Door wie uit te voeren en vanuit welke doelstelling: Vraagstukken kunnen uitgevoerd worden door studenten van MBO, HBO en WO uit de Tilburg/Hart van Brabant regio.
Voor zover de studierichting niet aanwezig is in de Tilburgse regio kan uitgeweken worden naar opleidingen in de Provincie Noord-Brabant.

De inzet kan via het curriculum plaatsvinden (o.a. vanuit stage, minor programma, afstudeeropdrachten) waarbij het inzet van studenten leidt tot een beloning in het leertraject. Hierbij zijn er specifieke eisen verbonden die gerelateerd zijn aan de opleidingseisen en er zal sprake zijn van begeleiding vanuit de onderwijsinstelling.

Echter ook studenturen buiten het curriculum kunnen worden ingezet als dit beter aansluit bij de vraag van het MKB. Hierbij kan de studentinzet via een uitzendbureau voor studenten worden geformaliseerd. Dit biedt meer vrijheid voor de ondernemer, maar geeft anderzijds geen relatie of borging met de kennisinstelling. De begeleiding tijdens het uitvoeren van de opdracht moet wel worden georganiseerd en meegenomen in de raming van de kosten. Aanpak Kennischeques gemeente Tilburg 2016-2017

Mogelijk is een verbinding van het vraagstuk aan meerdere opleidingen of studierichtingen een optie. Voor zover dit niet leidt tot onnodige vertraging van de inzet voor het kennisvraagstuk is dit een kans om ook kennis te delen en te verbreden.

4. Werkwijze en randvoorwaarden

We gaan het MKB via het Leerwerkloket en het Ondernemershuis beter bedienen. We zoeken ook naar eenvoud en een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt waarbij de bestaande en nieuwe instrumenten optimaal benut worden. Uitgangspunt hierbij is dat het MKB een open vraag kan uitzetten bij een toegankelijk portal, waarna analyse van de vraag, bemiddeling naar de beste optie en zo nodig wordt begeleid en/of voorzien van extra middelen.
Uitvoering hiervan zal via een formulier plaatsvinden waarbij ondersteuning van de MKB onderneming via het Leerwerkloket en/of het Ondernemershuis zal plaatsvinden. De inzet is vooral bedoeld om de vraag helder te krijgen, te kijken op welk niveau en vanuit welke studierichting kennis gewenst is, op welke wijze de vraag past in een onderwijscurriculum en of er andere mogelijkheden zijn via een studentenuitzendbureau. Daarnaast worden de verwachtingen verhelderd en gekeken naar de begeleidingsmogelijkheden.

Pilot Kennischeques
We zetten de regeling Kennischeque als pilot op in de vorm van een breed georiënteerd experiment dat informatie moet opleveren op de vraag of we het een passend aanvullend instrument vinden en of er nadere keuzes nodig zijn over de bandbreedte van de kennisvragen, de branche , de inzet van kennisinstellingen en andere uitvoeringsaspecten.

Uitwerking inhoud pilot
De vraag van ondernemers is leidend en kan gericht zijn op onderzoek, ontwikkeling producten, diensten of processen. We vinden de kennischeque vooral van belang voor de verbinding tussen kennisinstellingen (en hun leerlingen/studenten) en het MKB in de gemeente Tilburg. Zo kan optimaal worden bijgedragen aan het versterken van beide en tegelijk de mogelijkheid geboden worden om jong talent aan de gemeente Tilburg te binden. De kennischeque voegt iets toe dat er nog niet is en door de integrale toegang wordt dit naast de andere opties aangeboden aan het MKB door Leerwerkloket en Ondernemershuis. Uitwerkingen in een regeling heeft plaatsgevonden in overleg met Kennisinstellingen (MBO, HBO, WO) Leerwerkloket, Ondernemersadvies, Juridische zaken en de Studentenraad en Unipartners.

5. Kennisinstellingen

Kennisinstellingen hebben positief gereageerd op deze pilot. Belangrijk voor de uitvoering van de regeling is dat alle instellingen een eenvoudige toegang organiseren voor de matching van de vraag van de MKB-er en de inzet van kennis. “Kennisklik” kan dit voor de UvT met de mogelijke inzet van Unipartners, Integrand, de Betere Bijbaan en de verschillende studierichtingen. Fontys zal een contactpersoon aanwijzen en ook voor het MBO en AVANS hebben we aanspreekpunten.

6. Uitgangspunt is een brede regeling met eenvoudige uitvoering

De bestaande regelingen leren ons dat er een aantal onderwerpen zijn waarmee we rekening moeten houden bij de uitwerking. Hiermee hebben we rekening gehouden in dit plan van aanpak en de regeling.

 • We voorkomen administratieve rompslomp door de MKB-er te faciliteren en de regeling zo eenvoudig mogelijk toe te passen.
 • We faciliteren bij het formuleren van kennisvragen (bijvoorbeeld via het Ondernemershuis en/of Leerwerkloket) zodat we daarmee de toegang tot de regeling ook voor kleine bedrijven eenvoudig maken.
 • We zorgen dat de uitvoeringskosten laag zijn door eenvoudige regeling zonder afrekeningseisen.
 • We waken voor concurrentievervalsing.
 • De kennischeque maximeren we tot een bedrag € 5.000 per aanvraag en er moet cofinanciering van het bedrijf ingezet worden van 25%.
 • De cheque moet voor ondernemers eenvoudig inwisselbaar zijn rechtstreeks bij een kennisinstelling of door inhuur van jong talent via een studentenuitzendbureau (via Betere Bijbaan o.i.d). Begeleiding voor de student moet hierbij georganiseerd zijn.
 • Tilburgse kennisinstellingen kunnen factureren aan de MKB-er

7. Proces aanvraag en toekenning Kennischeque

 • Eerste algemene melding bij het Leerwerkloket van kennisvraag door MKB Aanpak Kennischeques gemeente Tilburg 2016-2017
 • Het Leerwerkloket neemt zo spoedig mogelijk contact op met aanvrager voor gesprek Vraagarticulatie door Leerwerkloket over niveau en soort kennisvraag – met advies door kennisinstellingen of intermediairs, tijdpad van uitvoering en kosten raming opnemen.
 • Commitment uitvoerder kennischeque vastleggen.
 • Eenvoudig formulier via site gemeente/Leerwerkloket voor MKB-er Aanvraagformulier indienen met advies Leerwerkloket + inzet cofinanciering + commitment Ontvangstbevestiging binnen 2 weken. 
 • Behandeling en toetsing door Ondernemersadvies. Mogelijk nader onderzoek Toekenning kennischeques aan MKB-er door college B en W Uitvoering i.o.m. kennisinstelling – opdrachtnemer.
 • Monitoring indien nodig via Ondernemersadvies.
 • Melding van afronding Kennischeque door MKB aan gemeente.
 • ​Budgetruimte: We ramen voor dit voorstel €60.000 euro voor een pilot met 5 á 10 kennischeques. Financiering zal uit de stimuleringsagenda "impulsgelden stedelijke economie” plaatsvinden (€ 60.000 in 2016).

Formulier

De volgende vragen zullen aan de orde komen:

a. Korte omschrijving MKB + gegevens over de omvang.
b. Welk vraagstuk ligt er en welke kennis is er voor nodig om dit op te lossen?
c. Welk resultaat wordt verwacht?
d. Welk niveau van kennis is nodig en wanneer is het van belang te starten incl. doorlooptijd?
e. Wie zijn betrokken bij dit onderwerp?
f. Hoe is de begeleiding is vanuit het onderwijs georganiseerd?
g. Welke inbreng levert het bedrijf?
h. Welke faciliteiten zijn er voor de student?
i. Commitment kennisinstelling?

Planning vervolg:

 • Startactiviteit met partners januari 2016
 • Publicatie regeling januari 2016
 • Start aanvraag kennischeques januari 2016
 • Uitgebreide communicatie naar MKB zodra eerste aanvragen binnen zijn.
 • Tussen evaluatie pilot september 2016 i.s.m. partners Pilot eindigt op het moment dat het budgetplafond is bereikt of eind 2016
 • Evaluatie en keuze voor een vervolg structureel
 • Zodra budgetplafond is bereikt of uiterlijk begin 2017 wordt een keuze gemaakt over een mogelijk structureel vervolg aan het instrument Kennischeque.